×

Hata

"Couldn't resolve host 'query.yahooapis.com'" in module "mod_kweather"

"Couldn't resolve host 'query.yahooapis.com'" in module "mod_kweather"

"Couldn't resolve host 'query.yahooapis.com'" in module "mod_kweather"

"Couldn't resolve host 'query.yahooapis.com'" in module "mod_kweather"

FAS DOSTLUK ve KÜLTÜR DERNEĞİ
Association Amicale et Culturelle Turquie-Maroc
Koru mahallesi, 2601 cadde no 9  çayyolu - Çankaya / Ankara - TÜRKİYE
Tel : gsm 532 4463580
Sicil Kod No : 06 32 065

FAS DOSTLUK ve KÜLTÜR DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

1996
 
FAS DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ

BÖLÜM 1- KURULUŞ

Derneğin Adı, Merkezi ve Adresi :

Madde 1 -Derneğin Adı :FAS DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ'dir.
        Merkezi        :Ankara'dır.
        Adresi        :Bilir Sok. 22/4
                 Kavaklıdere/ANKARA

Derneğin Amacı:

Madde 2 - Derneğin amacı, Türkiye ve Fas arasında Dostluk ve kültür münasebetleri kurmak, bunları devam ettirmek, geliştirmek, mübadele yolu ile fikir, sanat, bilim alanlarında tam ve karşılıklı bir anlayış ve bağdaşma sağlamaya yönelik teşebbüslere girişmek ve katılmak, iki ülke arasında Kültür Anlaşması çerçevesi içinde resmi makamların çalışmalarına yardımcı olmak, Türk ve Fas kültürleriyle ilgilenen kimseleri Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerine katılmak için bir araya toplamaktır.

Derneğin Faaliyetleri:

Madde 3 -a) 2. maddede yazılı konu ile ilgili hususlar üzerinde fikir teatisinde bulunmak, iş ve görüş birliği sağlamak,
    b) İki ülkenin sosyal hayatını ve çeşitli müesseselerini, dilini, sanatını, edebiyatını, tarihini ve genel olarak kültürlerini tanıtmaya çalışmak,
    c) Kültür ve sanat mübadelesini kolaylaştımak, kitap ve dergi gibi çeşitli neştiyatı getirmek ve bir kütüphane tesis etmek,
    d) Araştırmalarda, incelemelerde bulunmak veya staj yapmak üzere ilim ve meslek adamlarının, sanatkarların seyahat imkanlarını aramak, maddi yardım temin ve burslar ihdas etmek,
    e) Konferans, sergi, konser, temsil ve film gibi gösterileri tertiplemek, bu gibi faaliyetlere yardım etmek,
    f) Her iki ülkeye ait eserlerin tercümesine ve yayınlanmasına teşebbüs etmek,
    g) Karşılıklı dostluk münasebetleri kurmak,

Derneğin Kurucu Üyeleri:

Madde 4 - Derneğin kurucu üyeleri aşağıda adı, soyadı, mesleği ve ikametgahı yazılı şahıslardır. Bunların uyrukları TÜRK'tür.

1- H.Cahit YÜRÜKER    : Orman Yük.Müh.Yeşilırmak Sok. 16/21 Maltepe
    Tel: 230 43 93
      Ev :Bilir Sok 22/4 Kavaklıdere Tel: 126 21 38
2- İsmail ZENGİNGÖNÜL    :  Orman Yük.Müh.
      Ev : Ömür Sok. 28/1 A.Ayrancı Tel : 126 24 11
3- Yılmaz GÜRER    : Mim.Yük.Müh. Bayındırlık Bak. Tel : 118 09 40
      Ev: Şenyuva M.Meriç Sok.1/39 Emek Tel : 118 35 61
4- Prof.Dr.Hikmet YAVUZ     : A.Ü.Tıp Fak. Kadın Hast. Tel : 319 11 60
      Ev: Vali Dr.Reşit Cad. 62/7 Çankaya Tel : 138 08 04
5- Ergin ŞENTÜRK    : Cinnah Cad.28/5 Tel: 127 30 65 ve 127 19 82
      Ev: Bahçelievler 24.Sok. 18/9 Tel : 213 13 25
6- Dr. Lütfi DOĞAN    : Reşit Galip Cad. 27/3 Tel: 136 68 33
      Ev: Hoşdere Cad. 4/16 Y.Ayrancı Tel : 126 84 20
7- Doç.Dr.Doğan TUNCER    : H.Ü.İşletme Fak. Beytepe Tel: 223 67 30/1486
      Ev: Portakal Çiçeği S. 47/3 Çankaya Tel : 139 12 16
8- DoçDr.Mustafa CANPOLAT: A:Ü.Dil ve Tarih-Coğ.Fak. Tel 310 32 80
      Ev: Kenedi Cad. 56/11 Kavaklıdere Tel : 136 83 96
9- H.Turgut YÖRÜKOĞLU    : Zıraat Yük.Müh.
      Ev: Şehit Mehmet Baydar Sok.3/1 Maltepe 229 45 34
10- Burhan APAYDIN    :Avukat Z.Gökalp C. Rumeli İşhanı 12/409 Tel :1313002
      Ev: Güvenlik Cad. 38/17 A.Ayrancı Tel: 126 59 59
11- Vural DOĞANGÜN    : OYAK Personel Müdürü 131 31 77
      Ev: Abdullah Cevdet S.37/2 Çankaya Tel : 138 93 36
12- İsmet DÖNMEZ    : Tasfiye Kurulu Üyesi Tel : 118 70 04
      Ev: Simon Bolivar C.A Blok 134/28 Çnk.Tel: 139 29 14
13- Dr.Eşref YAMAK    : Vet. Hek. Nenehatun Cad.18/7 G.O.P: Tel : 136 57 95
      İş : Sümer Sok. 14/4 Kızılay Tel : 229 87 49
14- Gültekin GÜNGÖR    : Müşavir Etibank Necatibey Cad. 26/12
     Ev: M.Gandhi Cad. Mesa Ufuk S. 51/21 Tel: 136 74 34
15- Leyla AŞK    : Basın Yayın Genel Md. Tel: 167 11 80
      Ev: Bahçelievler 37.sok. 35/5 Tel : 223 27 26


BÖLÜM 2- ÜYELİK

Madde 5 - Derneğin iki türlü üyesi vardır.
    a) Asıl Üye
    b) Onur Üyesi

Derneğe Üye olma:

Madde 6 - Onsekiz yaşını dolduran, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip, derneğe belli ödenti vermeyi yükümlenen, Türkiye-Fas arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunma dileğinde olan herkes derneğe asıl üye olabilir.

Madde 7-a) Derneğe asıl üye olmak isteyenler bir dilekçe ve iki fotoğrafla Yönetim Kurulu Başkanlığına müracaat ederler. Ancak bunların iki asıl üye tarafından tanıtılması şarttır. Yabancıların dilekçelerine ikamet belgelerinin fotokopilerini eklemeleri gerekir. Fas Büyükelçiliği mensuplarından ikamet belgesi istenmez.
    b) Dilekçeler 10 gün dernekte ilan edilir. Üyeler üye adayları hakkında görüşlerini Yönetim Kuruluna bildirebilirler.
    c) Üyeliğe kabul veya red hakkında Yönetim Kurulunca karar verilir. Üyelik için yapılan müracaatlar en geç 30 gün içinde karara bağlanır.
    d) Üye adayı, üyeliğe kabul kararının kendine tebliğinden bir ay içinde derneğe karşı yükümlülüğünü yerine getirir. Aksi takdirde bu aday üyelik müracaatından vazgeçmiş sayılır.

Madde 8 - Dernek amaçlarının gerçekleşmesi için maddi ve manevi yardımda bulunmuş kimselere Yönetim Kurulu kararı ile ONUR üyeliği payesi verilebilir. Onur üyeleri dilerlerse  aidat ödeyebilirler. Ancak bunların Genel Kurulda oy kullanma hakları olmadığı gibi Dernek organlarına da seçilemezler.

Madde 9 - Genel Kurulda asıl üyeler bir oy hakkına sahiptirler. Başkasına vekaleten oy kullanamazlar.

Üyelikten Çıkma :

Madde 10 - Her üye yıllık aidat borçlarını tasfiye etmek ve istifasını yazılı olarak bildirmek suretiyle Dernekten çıkabilir.

Üyelikten Çıkarılma :
Madde 11 - a) Derneğin kuruluş amacına veya faaliyetlerine aykırı veya uygunsuz hareketlerde bulunan üyeler , yazılı savunmaları alındıktan sonra, Yönetim Kurulunca yapılacak gizli oy sonucunda Dernek üyeliğinden çıkarılabilir ve Dernekten kaydı silinir.

    b) Derneğe karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin adreslerine Yönetim   Kurulunca bir defaya mahsus olmak üzere yazılı ve taahhütlü uyarma yapılır. Bu uyarıda borç miktarı ve cinsi tasrih edilir ve belirli bir süre tayin edilerek, bu süre içinde ödemenin yapılması istenir. Ayrıca bu süre içinde ödeme yapılmadığı takdirde üyelikten çıkarılacağı ve kaydının silineceği belirtilir. Bu uyarıya uymayan üyeler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır ve kayıtları silinir.

Madde 12- Derneğin  Yönetim kurulunca ve diğer organlarınca üyeler gönderilecek yazışma, uyarı ve tebligatlarda üyenin giriş dilekçesindeki adres esastır. Adres değişikliklerini üyelerin yazılı olarak Derneğe bildirmeleri gereklidir. Değişikliği bildirmeyen üyelerin eski adreslerine yapılan yazışma, uyarı ve tebligatlar ellerine geçmiş sayılır ve Tüzük hükümleri buna göre haklarında uygulanır.
BÖLÜM 3- DERNEK ORGANLARI

Genel Kurul :

Madde 13 - Derneğe karşı mali yükümlülüğünü yerine getirmiş asıl üyelerden oluşan Genel Kurul Derneğin en yetkili ve en yüksek organıdır.
Madde 14 - Genel Kurul iki yılda bir engeç Nisan ayı içinde Yönetim Kurulunun tesbit ve ilan edeceği tarih ve mahalde Ankara'da olağan olarak toplanır. Ancak, Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli gördükleri hallerde veya Dernek asıl üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine de olağanüstü olarak toplanabilir.
Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek ve aynı metin üye adreslserine de postalanmak suretiyle toplantıya çağrılır ve keyfiyet mülki amire yazılı olarak bildirilir. Toplantı yeter sayısı, kayıtlı üye sayısının yarısının bir fazlasıdır.
Bu yeter sayı sağlanamadığı ve toplantı geri bırakıldığı takdirde, üyeler ikinci toplantı tarihinden en az 7 gün önce geri bırakılma sebebi ile ikinci toplantının günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek ve aynı metin üye adreslerine postalanmak suretiyle ikinci toplantıya çağrılır ve durum mülki amirine tekrar yazı ile bildirilir.

Madde 15- a) Genel Kurulda yalnız bu toplantıya katılmış asıl üyeler oy kullanabilirler. Oy kullanacak üyenin 14.maddede öngörülen listede adı ve imzası bulunması gerekir.
       b) Oylamaların ne şekilde yapılacağı tüzükte belirtilmemişse Genel Kurulca kararlaştırılır.
       c) Genel Kurul, tüzük değişikliği hakkındaki kararlarını toplantıda mevcut asıl üyelerin üçte iki çoğunluğu ile diğer kararlarını çoğunlukla verir.
      d) Derneğin feshi için yapılan Genel Kurul toplantılarında asıl üyelerin üçte ikisini hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamamış ise ikinci toplantı katılanların huzuruyla yapılır. Fesih kararı mevcudun üçte iki çoğunluğu ile alınır.
      e)  Genel kurul yalnız gündeminde yer alan maddeleri görüşür. Ancak, hazır bulunan üyelerin en az ondabiri tarafında görüşülmesi istenilen hususlar da gündeme alınır.
       f) Aşağıdaki konular Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:
1-    Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi ve bu kurulların ibrası,
2-    İki takvim yıllık bütçe taslağının aynen veya değiştirilerek kabulü,
3-    Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi,
4-    Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
5-    Derneğe taşınmaz malların alınması ve bunların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
6-    Giriş aidatının tesbiti,
7-    Üyelikten çıkarılma kararına karşı itirazların incelenerek karara bağlanması,
8-    Derneğin feshi hakkında karar almak,
9-    Yönetim Kurulunca Genel Kurula getirilen sair konuların karar bağlanması,
10-    Dernekler kanununun Genel kurula verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Yönetim Kurulu:

Madde 16 - Yönetim Kurulu 5 asıl ve 5 yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından gizli oyla ve iki yıl için seçilir. Gizli oy kullanan asıl üyeler adayların isimlerini tercih ettikleri sıra ile oy kağıdına yazarlar. Tasnif sonunda adaylardan ilk en çok oy alan 5 üye "asıl üye" ve takip eden 5 üye "yedek üye" olurlar. Adaylarda asıl ve yedek üyelere ayrılacaklar arasında eşit oy alanlar bulunursa kongre divanı bunlar arasında kura çeker. Başka bir usul uygulanmaz.

Madde 17- Yönetim Kuruluna seçilen asıl üyeler 5 gün içinde toplanarak aralarında gizli oyla bir Başkan, bir Başkan vekili, bir Genel Sekreter ve bir muhasip üye seçerler.

Derneği Yönetim Kurulu ve onun adınada Başkan temsil eder. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez Başkan, bulunmadığı zaman da Başkan Yardımcısı Başkanlığında toplanır.

Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olusa, Başkanın katıldığı karar çoğunlukla verilmiş sayılır.

Yönetim kurulu toplantılarına mazeret bildirmeden üst üste üç kez katılmayan kurul üyesi, Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır ve yerine ilk yedek üye davet edilir.

Yönetim Kurulunda başka sebeplerle boşalmalar olursa, yerlerine oy sırasına göre yedekler getirilir.


Görev ve Yetkileri:

Madde 18 - Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıdadır:

a) Derneği temsil etmek,
b) Genel kurulu toplantıya çağırmak,
c) Genel kurul kararlarını uygulamak,
d) Derneğin bütün muamelelerini yürütmek,
e) Devre sonunda faaliyet raporunu, bilançoyu, kar ve zarar hesabını ve gelecek dönem için bütçe taslağını hazırlar.
f) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,
g) Derneğin kuruluş amacının gerçekleştirilmesi ve Dernek üyeleri arasında saygı, sevgi ve düzenli ilişkinin devamı için gerekli kararları almak ve uygulamak,
h) Derneğin gelirlerini tahsil etmek ve bütçe gereğince sarfiyat yapmak,
ı) II.madde gereğince üyelerin çıkarılma kararını almak,
j) Dernek hizmetleri için gerekli personelin işe alınmasına, işten çıkarılmasına karar vermek, gerekirse personel ile kira sözleşmesi yapmak,
k) Gerekli görüldüğü zaman Derneğe bir lokal kiralamak ve kira sözleşmesi yapmak,
l) Gerektiği zaman Derneğe ait "İç Yönetmelik" yapmak ve uygulamak,
m) Derneğin kültürel, sosyal, idari faaliyet ve hizmetlerini daha geniş ve daha etkili görebilmek amacı ile görev vereceği üyelerden oluşan ihtisas ve çalışma komiteleri kurmak.

Denetleme Kurulu:

Madde 19 - Denetleme Kurulu 3 asıl ve 3 yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından gizli oyla iki yıl için seçilir. En çok oy alan 3 üye asıl, takip eden 3 üye yedek üye olur. Asıl üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde sıradaki yedek üye göreve çağrılır. (Gizli oy pusulaları 16.maddeye uyularak yazılır.)

Madde 20- Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dernek hesaplarını en az yılda bir kez olmak üzere kontrol etmek,
b) Denetleme raporunu hazırlayıp, Genel kurula sunmak,
c) Derneğin hesapları hakkında Yönetim Kuruluna gereken açıklama ve uyarıları yapmak, suçluluğu tesbit edilmiş görevliler hakkında kanuni takibata geçilmesini istemek,
d) 14.madde gereğince Genel Kururu toplantıya çağırmak,
e) Tüzükte ve Genel Kurulca verilen sair görevleri yerine getirmek.

Dernek Şubelerinin Kuruluşu :

Madde 21- Dernek Genel Kurulu kafi miktarda Derneğe kayıtlı üyenin bulunduğu Türkiye şehirlerinde Şubeler kurulmasına karar verebilir. Ancak şube açılması istenilen kentte oturan en az on üyenin bulunması ve bunlardan en az üçünün şube kurulması için Derneğe başvurması gerekir. Bu amaçla Dernek Yönetim Kurulunun olumlu mütalaası ile yetki verilen en az beş üye tarafından Şubenin açılacağı İl'in Valilik makamına yazılı müracaat yapılır.

Şubenin Organları :

Madde 22- Derneğin şubeleri, Genel Kurul, Yönetim Kurulu  ve Denetleme Kurulu tarafından yönetilir. Bu organların görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Şube Genel Kurulu  ilgili konu ve teklifleri müzakere etmek üzere iki yılda bir Mart ayında toplanır. Alınan kararlar tasdik için Derneğe sunulur.
b) Toplantıya çağrı, toplantı nisabı ve gündem konularının müzakeresi Dernek Tüzüğü hükümlerine uygun olarak yapılır.
c) Şube Yönetim Kurulu, şube genel kurulu tarafından seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeler arasından bir başkan, bir sekreter ve bir muhasip üye seçer. Şube Genel Kurulu ayrıca Denetleme Kurulunu oluşturmak için 3 denetçi ve 3 yedek seçer.


Dernek Genel Kurulunda Şubelerin Temsil  Edilmesi:

Madde 23- Derneğin her şubesi, Dernek Genel Kurulunda şube üyesi olan ve şube yönetim kurulunca görevlendirilen bir delege tarafından temsil edilir.

Şubelerin Gelir-Giderleri ve Bütçeleri:

Madde 24- Şubelerin gelirleri üye aidatı, bağış, yardım ve tüzükte yazılı diğer gelirlerden oluşur. Giderlerle ilgili belgeler sekreter ve muhasip üye tarafından birlikte imza edilir.
Bu ikinci toplantıda nisap aranmaz. Ancak katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üyeleri tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

Genel Kurul toplantıları birden fazla geri bırakılamaz. Genel kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlanmış ise durum bir tutanakla tesbit edilir ve Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendirdiği Yönetim Kurulu üyelerinde biri tarafından açılır. Açılışı müteakip Genel Kurul toplantısını idare etmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki katip seçilerek Genel Kurul Divanı kurulur. Toplantıyı Divan Başkanı yürütür. Toplantı tutanağı divan başkanı ve katipler tarafından imzalanır. Bütün tutanak ve belgeler toplantı sonunda Yönetim Kuruluna verilir.

Şubeler gelir-gider hesaplarını bütçelerinde gösterir ve Dernek Genel bütçesinde her şube için bir fasıl açılır. Şubeler, gelirleri oranında harcama yaparlar. Mali ve İdari İşlemleri Yasa ve Tüzük hükümlerine göre yürütürler.

BÖLÜM 4- MALİ HÜKÜMLER

Derneğin Gelirleri :

Madde 25 - Derneğin gelirleri şunlardır:

a) Üyelerin yükümlendikleri giriş ve yıllık aidatlar,
b) Kişisel veya resmi ve özel kuruluşların bağışları,
c) Dernekçe satışa çıkarılan yayın gelirleri,
d) Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri,
e) Dernekçe tertiplenen müsamere, konser, gezi ve seyahatler, balo ve eğlence toplantıları ve benzeri girişim ve faaliyetlerden elde edilen gelirler,
f) Lokal işletme gelirleri,
g) Kanunen izin verilen diğer gelirler.

Giriş ve Yıllık Aidatlar :

Madde 26 - Yeni üyelerden alınacak giriş aidatı Genel Kurul tarafından tesbit edilir.

Madde 27 - Yıllık aidat her asıl üye için Dernekler yasasınca belirtilen tavanı geçmemek koşulu ile Yönetim Kurulunca saptanır.

Mali İşlemler

Madde 28 - Dernek gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı, mühürlü ve imzalı makbuz karşılığında alınır. Giderler, fatura ve sarf belgeleriyle yapılır. Derneğin harcamaları Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Derneğin bütün harcamaları Genel Kurul tarafından onaylanmış bütçe dahilinde yerine getirilir. Bütçenin fasılları ve maddeleri arasında aktarma yapılmasına Yönetim Kurulu yetkilidir. Ancak her aktarma için mucip sebep gösterilerek Yönetim Kurulunca karar alınması zorunludur.

Madde 29 - Dernek parası muteber bankalarda Dernek adına açılacak hesaplarda tutulur. Mevcut paranın nemalandırılma şeklini duruma göre Yönetim Kurulu kararlaştırır.

Tutulması Zorunlu Defterler:

Madde 30 - Tutulması zorunlu defterler şunlardır:
    a) Üye kayıt defteri (kütük),
    b) Yönetim Kurulu karar defteri,
    c) Gelen ve giden kayıt defteri,
    d) Gelir ve gider defteri,
    e) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri,
    f) Defterlerin noterden onaylanmış olması zorunludur.

Yönetim Kurulu ayrıca ihtiyaca göre demirbaş, aidat, ambar giriş-çıkış gibi diğer defterlerin tutulmasına karar verebilir.

Üye kayıt defteri, karar defteri, gelen-giden evrak defterinin tutulmasından, muhafazasından, devrinden Genel Sekreter ve gelir-gider defteri, bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri ile aidat defterlerinin tutulmasından, muhafazasından, devrinden vs. muhasip üye sorumludur.

Asıl Üyelerin Hakları:

Madde 31 - Derneğin asıl üyeleri, derneğin mali durumu ve hesapları hakkında herzaman bilgi edinebilirler. Yazılı müracaatları üzerine Yönetim Kurulu, dosya, evrak ve defterlerin incelenmesine izin verir.

BÖLÜM 5- MALİ HÜKÜMLER

Derneğin Feshi :

Madde 32 - Derneğin feshi Dernekler Kanununun 43.maddesi uyarınca yapılır. Derneğin feshine karar verilmesi halinde tasfiye işleri Genel Kurulca seçilecek tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Derneğin borçlarının ödenmesinden sonra artan mal ve kıymetleri Milli Eğitim Bakanlığının göstereceği bir kültür müessesesine devredilir.

GEÇİCİ MADDE:
 
Genel Kurulca onaylanan Tüzük ve Tüzüklerin değişiklikleri 2908 sayılı kanun gereğince yetkili mercilerin onayına sunulur. Bu mercilerce onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Şayet yetkili merciler Tüzükte tashih, ilave veya değişiklik yaparsa, Yönetim Kurulu tashih, ilave ve değişikliği aynen yapmaya yetkilidir. Böylece son şeklini alan Tüzük kanuni formaliteleri  ikmal edilerek yürürlüğe girer.


            --------------------------------

Fas Dostluk ve Kültür Derneğine ait bu tüzüğün İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 10.07.1996 tarih ve 149855 sayılı yazıları ile İçişleri Bakanlığı'nca incelenerek 2908 Sayılı Dernekler Kanununa uygun olduğunun bildirildiğine dair tastik olunur.17.07.1996

                    Emniyet Genel Müdürlüğü
                        Ankara Güvenlik Şube Müdürlüğü
                         (Mühür ve İmza)